X

Všeobecné obchodní podmínky pro zprostředkování

Tyto všeobecné obchodní podmínky zprostředkování se vztahují na registraci uživatelů a na uzavření smlouvy o zprostředkování a rezervační smlouvy prostřednictvím on-line platformy umístěné na webovém rozhraní www.zendoro.cz mezi naší společností Zendoro online, s.r.o.
se sídlem Makovského 1177/1, Řepy, 163 00 Praha 6
IČO: 05356440
Není plátcem DPH
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 262389
Adresa pro doručování: Zendoro online, s.r.o., Makovského 1177/1, Řepy, 163 00 Praha 6
Kontaktní e-mail: info@zendoro.cz
jako zprostředkovatelem a vámi jako prodávajícím

 1. Úvodní ustanovení
  1. V těchto obchodních podmínkách jsou použité níže definované pojmy:
   • inzerátem se rozumí prezentace nabídky nemovitosti prostřednictvím textu, fotografií nebo jiných způsobů zveřejněná prostřednictvím Zendoro;
   • nemovitostmi se rozumí pozemky, stavby, které tvoří součást pozemků, samostatné stavby, podzemní stavby se samostatným účelovým určením a byty, a dále též části výše uvedených nemovitostí nebo spoluvlastnické podíly na nich;
   • občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;
   • obchodní podmínky jsou tyto všeobecné obchodní podmínky zprostředkování. Všeobecné obchodní podmínky zprostředkování jsou nedílnou součástí smlouvy o zprostředkování, kterou prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku uzavírá zprostředkovatel s prodávajícím;
   • prodávajícím se rozumí osoba, která má zájem o využití platformy Zendoro za účelem prodeje nemovitosti jako vlastník nebo jako zástupce vlastníka;
   • rezervační smlouva je smlouva o rezervaci nemovitosti, kterou prostřednictvím Zendoro uzavírají zprostředkovatel, prodávající a zájemce. Součástí rezervační smlouvy jsou i tyto obchodní podmínky, závazná rezervace a její potvrzení ze strany prodávajícího;
   • službami se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí vytvoření webové prezentace nemovitosti, kterou má prodávající zájem prodat, uzavření rezervační smlouvy a dále zprostředkování uzavření zprostředkované smlouvy mezi prodávajícím a zájemcem;
   • smlouvou o zprostředkování (nebo jen „smlouvou“) se rozumí smlouva o zprostředkování prodeje nemovitosti, kterou prostřednictvím Zendoro uzavírá zprostředkovatel s prodávajícím. Součástí smlouvy jsou i tyto obchodní podmínky a objednávka zprostředkovatele;
   • vlastníkem se rozumí osoba, která je jako vlastník nemovitosti uvedena v katastru nemovitostí;
   • zákon o ochraně spotřebitele je zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů;
   • zájemcem se rozumí osoba, která má zájem koupit od prodávajícího nemovitost a za tímto účelem využívá platformu Zendoro;
   • Zendoro je online platforma dostupná na webových stránkách www.zendoro.cz, která slouží k inzerci a zprostředkování prodeje nemovitostí a případně dalších služeb v oblasti realit, kterou provozuje zprostředkovatel;
   • zprostředkovanou smlouvou se rozumí smlouva o převodu vlastnictví k nemovitosti, případně smlouva o smlouvě budoucí (má-li být uzavřena ještě před smlouvou o převodu vlastnictví), uzavřená mezi vlastníkem a zájemcem;
   • zprostředkovatelem se rozumí společnost Zendoro online, s.r.o.
  2. Tyto obchodní podmínky se vztahují na smlouvy o zprostředkování uzavřené prostřednictvím platformy Zendoro a dále na poskytování dalších služeb zprostředkovatele (zejména zajištění souvisejícího marketingu a propagace zprostředkovatelem pro prodávajícího, vytvoření webové prezentace nemovitosti atd.).
  3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek. Znění obchodních podmínek může zprostředkovatel měnit či doplňovat. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly, a podmínkami a pokyny uvedenými na platformě Zendoro zejména při uzavírání smlouvy. V otázkách zde neupravených se vztahy smluvních stran řídí právními předpisy, zejména občanským zákoníkem a v případě spotřebitelů též zákonem o ochraně spotřebitele.
  4. Služby platformy Zendoro nejsou určeny pro prodávající, kteří nemovitost nabízí k prodeji v rámci svého podnikání (zejména pro realitní kanceláře, realitní makléře a další osoby, které nabízí zastupování při prodeji nemovitostí za úplatu). V případě, že budou služby zprostředkovatele poskytnuty takovým osobám, má zprostředkovatel nárok na náhradu veškerých nákladů spojených s poskytnutím služeb a dále má nárok na náhradu způsobené škody. Zprostředkovatel je dále oprávněn zablokovat účet zřízený realitní kanceláří, realitním makléřem nebo jinou obdobnou osobou.
  5. Na využívání platformy Zendoro se dále vztahují Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky užití.
 2. Smlouva o zprostředkování a povinnosti smluvních stran
  1. Pro uzavření smlouvy prostřednictvím Zendoro je nutné, aby prodávající kontaktoval zprostředkovatele prostřednictvím kontaktního webového formuláře. Ve webovém formuláři je nutné vyplnit všechny požadované údaje, zejména identifikační údaje prodávajícího a nemovitosti, a dále cenu, za kterou prodávající plánuje nemovitost prodat. Jiné způsoby uzavření smlouvy (zejména telefonicky, e-mailem či osobně) jsou možné po dohodě prodávajícího a zprostředkovatele.
  2. Po odeslání formuláře přijde prodávajícímu na zadané telefonní číslo verifikační SMS. Vyplněním kódu z verifikační SMS je podána závazná objednávka služeb zprostředkovatele, která je zároveň i závazným návrhem na uzavření smlouvy o zprostředkování ve smyslu § 1731 občanského zákoníku.
  3. Odesláním závazné objednávky služeb dochází k registraci prodávajícího na Zendoro; ochrana osobních údajů získaných v rámci registrace se řídí Zásadami ochrany osobních údajů.
  4. Po obdržení závazné objednávky dle odstavce 2.2 těchto obchodních podmínek zašle zprostředkovatel nejpozději do 3 pracovních dnů potvrzení, zda prodej nemovitosti podle objednávky prodávajícího zprostředkuje či nikoliv, případně požádá prodávajícího o další upřesnění.Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy se obě smluvní strany dohodnou na všech podstatných podmínkách zprostředkování.Mezi podstatné podmínky zprostředkování se řadí zejména:
   • podrobná specifikace nemovitosti, kterou má prodávající zájem prostřednictvím webového rozhraní prodat;
   • případné právní a faktické závady a omezení ve vztahu k nemovitosti, o nichž prodávající ví;
   • minimální prodávajícím požadovaná cena za nemovitost;
   • v případě, že je vlastník nemovitosti zastoupen – identifikační údaje zástupce.
  5. Veškeré výše uvedené informace se prodávající zavazuje poskytnout pravdivě, srozumitelně a úplně.
  6. V případě, že prodávající není vlastníkem nemovitosti, je povinen předložit zprostředkovateli plnou moc udělenou vlastníkem k tomu, aby vlastníka při zprostředkování prodeje nemovitosti přes platformu Zendoro zastupoval. To platí i v případě, že prodávající je jedním ze spoluvlastníků nemovitosti a jedná jménem všech spoluvlastníků, jejichž podíly mají být součástí prodeje.
  7. Je-li nemovitost ve společném jmění manželů a prodávající je jedním z manželů, prohlašuje prodávající, že má k uzavření smlouvy a dalšímu jednání se zprostředkovatelem souhlas druhého manžela podle § 714 odst. 1 občanského zákoníku. Souhlas je prodávající povinen na žádost zprostředkovatele doložit.
  8. V případě, že se plná moc předložená dle čl. 2.6 těchto podmínek nebo prohlášení dle čl. 2.7 těchto podmínek ukáží být neplatné, nepravdivé nebo neúplné, je prodávající povinen uhradit zprostředkovateli veškeré náklady, které již zprostředkovatel na plnění smlouvy vynaložil, a dále prodávající odpovídá za veškerou škodu způsobenou zprostředkovateli.
  9. Provize zprostředkovatele.Zprostředkovateli za jeho činnost dle smlouvy náleží provize. Nárok na provizi vzniká okamžikem uzavření zprostředkované smlouvy mezi prodávajícím a zájemcem. Výše provize je uvedena vždy na platformě Zendoro. Není-li výslovně uvedeno jinak, je provize stanovena pevnou částkou o velikosti 9 990 Kč, bez ohledu na prodejní cenu nemovitosti. V případě uzavření zprostředkované smlouvy se tato provize hradí z rezervačního poplatku a tato provize se započítá se na kupní cenu. Částka kupní ceny, na jejíž vyplacení má prodávající nárok, se tedy sníží o tuto provizi, tedy o 9 990 Kč.
  10. Výhradní zprostředkování.Smlouva o zprostředkování je výhradní. Prodávající je však oprávněn uzavřít smlouvu týkající se nemovitosti bez přičinění jakéhokoliv realitního zprostředkovatele. V případě, že prodávající sám získá zájemce o koupi, je možné i nadále využívat doplňkových služeb zprostředkovatele souvisejících s uzavřením smlouvy. Na slevě z ceny takových služeb se prodávající a zprostředkovatel domluví individuálně. Prodávající není oprávněn uzavřít smlouvu o realitním zprostředkování ohledně stejné nemovitosti s jiným realitním zprostředkovatelem. Při porušení tohoto ustanovení se prodávající zavazuje uhradit zprostředkovateli smluvní pokutu ve výši odpovídající provizi zprostředkovatele.
 3. Inzerát
  1. V případě, že mezi sebou strany uzavřou smlouvu, se zprostředkovatel a prodávající dohodnou na termínu, kdy zprostředkovatel zajistí svého zaměstnance nebo externího spolupracovníka, který na místě provede prohlídku nemovitosti, fotodokumentaci, videodokumentaci a sběr veškerých podkladů potřebných pro vytvoření inzerátu.
  2. Podáním závazné objednávky se prodávající zavazuje poskytnout veškerou součinnost při sběru podkladů pro vytvoření inzerátu, zejména umožnit zprostředkovateli, jeho zaměstnanci či jinému zástupci vstup do nemovitosti. Není-li prodávající vlastníkem nemovitosti, prohlašuje prodávající, že je oprávněn tuto součinnost poskytnout, případně že zajistí její poskytnutí ze strany vlastníka. V případě neposkytnutí součinnosti se prodávající zavazuje uhradit veškeré náklady zprostředkovatele, zejména náklady vynaložené na výjezd zprostředkovatele.
  3. Na základě získaných podkladů vytvoří zprostředkovatel inzerát nemovitosti. Před zveřejněním je prodávajícímu elektronickou formou zpřístupněn náhled. Prodávající má právo obsah a podobu inzerátu připomínkovat. Pokud prodávající nesdělí své připomínky k inzerátu do pěti pracovních dnů ode dne, kdy mu je zpřístupněn náhled, je zprostředkovatel oprávněn inzerát zveřejnit v navržené podobě. Případné připomínky prodávajícího zapracuje zprostředkovatel bez zbytečného odkladu po jejich doručení. Konečnou podobu inzerátu po zapracování připomínek potvrdí prodávající do tří pracovních dnů od obdržení náhledu konečné podoby inzerátu. Pokud se prodávající v této lhůtě nevyjádří, bude inzerát zveřejněn v upraveném znění.
  4. Inzerát může zprostředkovatel kromě platformy Zendoro zveřejnit i na jiných inzertních serverech (konkrétní seznam inzertních serverů bude uveden na Zendoro).
 4. Rezervace nemovitosti
  1. V případě, že na inzerát zareaguje zájemce, provede zprostředkovatel prověření zájemce. Na všechny poptávky zájemce bude prodávající automaticky upozorněn prostřednictvím SMS. V případě, že zprostředkovatel zjistil v rámci prověření zájemce negativní informace o vážnosti zájmu či solventnosti zájemce, bude na tuto skutečnost prodávající upozorněn. Prověření je pouze orientační; zprostředkovatel neodpovídá za vážnost či solventnost zájemců, u kterých nebyly žádné negativní informace zjištěny.
  2. Prostřednictvím Zendoro se prodávající a zájemce mohou dohodnout na prohlídce nemovitosti a dále na náležitostech smlouvy, kterou by mezi sebou prodávající a zájemce případně uzavřeli (včetně kupní ceny a způsobu její úhrady, odpovědnosti za vady a dalších podmínek). Prodávající je oprávněn žádost o prohlídku nemovitosti i bez udání důvodu odmítnout.
  3. Po uskutečnění prohlídky má zájemce možnost požádat o rezervaci nemovitosti. Spolu se žádostí o rezervaci učiní zájemce závaznou cenovou nabídku. O provedené žádosti o rezervaci bude prodávající informován prostřednictvím SMS. Prodávající má možnost zvolit, zda rezervaci přijme nebo odmítne. Pokud se prodávající do pěti pracovních dnů nevyjádří, platí, že rezervaci odmítnul.
  4. Přijetím rezervace se prodávající zavazuje dodržovat níže uvedené podmínky závazné rezervace.
  5. Okamžikem, kdy zájemce uhradí rezervační poplatek, je nemovitost závazně rezervována. Neuhradí-li zájemce rezervační poplatek, rezervace se ruší. O zrušení rezervace bude zprostředkovatel prodávajícího bezodkladně informovat.
  6. Na základě závazné rezervace se prodávající zavazuje, že nemovitost po dobu platnosti této rezervace neuzavře jinou rezervační smlouvu ani s nemovitostí nebude jakýmkoliv způsobem nakládat. Pokud prodávající není vlastníkem nemovitosti (nebo není jediným vlastníkem), zavazuje se zajistit, že ustanovení předchozí věty bude dodrženo i vlastníkem, případně dalšími vlastníky nemovitosti.
  7. Po dobu platnosti rezervace budou vlastník nemovitosti a zájemce jednat o uzavření zprostředkované smlouvy. Není-li prodávající vlastníkem nemovitosti, je vůči zprostředkovateli odpovědný za to, že zajistí řádný průběh jednání mezi vlastníkem a zájemcem. V případě, že vlastník nemovitosti neuzavře zprostředkovanou smlouvu, aniž by pro to měl závažné důvody, je prodávající povinen uhradit zprostředkovateli smluvní pokutu rovnající se 39 990 Kč. Za závažné důvody se považují zejména podstatné změny v nabídce ze strany zájemce.
 5. Další povinnosti prodávajícího
  1. Prodávající se zavazuje, že při uzavírání dohody o rezervaci, zprostředkované smlouvy nebo jakékoliv jiné smlouvy týkající se nemovitosti se zájemcem, který jej kontaktoval prostřednictvím Zendoro, bude postupovat výlučně prostřednictvím platformy Zendoro a dle těchto podmínek. Zejména je zakázáno jakkoliv obcházet povinnost uhradit v případě uzavření zprostředkované smlouvy provizi zprostředkovatele.Při porušení této povinnosti se prodávající zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši odpovídající provizi zprostředkovatele.
  2. Pokud byl prodávající zájemcem požádán, aby k uzavření zprostředkované či jiné smlouvy došlo mimo Zendoro, je prodávající povinen to bezodkladně oznámit zprostředkovateli.
  3. Odpovědnost zprostředkovatele a práva z vadného plnění
 6. Odpovědnost zprostředkovatele a práva z vadného plnění
  1. Zprostředkovatel odpovídá výhradně za svou činnost související s inzercí nemovitosti, s provozováním platformy Zendoro a s dalšími činnostmi, k nimž se zprostředkovatel zavázal.Zprostředkovatel nezaručuje, že při využití portálu Zendoro dojde k prodeji či koupi nemovitosti.
  2. Zprostředkovatel není smluvní stranou zprostředkované smlouvy a neodpovídá ani neručí za jakékoliv právní vztahy vzniklé mezi prodávajícím a zájemcem, zejména za splnění zprostředkované smlouvy.
  3. Reklamace.Práva prodávajícího z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a v případě spotřebitelů také § 2158 až 2174 občanského zákoníku).
  4. Prodávající je oprávněn reklamovat poskytnuté služby zprostředkovatele, pokud neodpovídají popisu uvedenému na Zendoro nebo platným právním předpisům, nejsou poskytnuty s náležitou odborností a péčí nebo netrvají po dohodnutou dobu.
  5. Poskytované služby lze reklamovat v průběhu poskytování, v ostatních případech bez zbytečného odkladu po zjištění vady. Doporučený způsobe reklamace je e-mailem nebo písemně na adresu zprostředkovatele. O uplatnění a vyřízení reklamace vystaví zprostředkovatel písemné potvrzení.
  6. Je-li reklamace shledána oprávněnou, zprostředkovatel neprodleně (nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace, pokud je prodávající spotřebitelem) zjedná nápravu, a to především bezplatnou nápravou. Pokud náprava není možná, má prodávající nárok na přiměřenou slevu z provize zprostředkovatele. Je-li vada podstatným porušením smlouvy, může prodávající od smlouvy odstoupit.
  7. Provozovatel není povinen k náhradě škody, která prodávajícímu vznikne z důvodu chybně nebo nekompletně poskytnutých informací.
 7. Trvání smlouvy
  1. Smlouva o zprostředkování je uzavřena na dobu určitou tří (3) měsíců. Po uplynutí této doby je možné smlouvu prodloužit na základě dohody smluvních stran.
  2. Smlouva může být předčasně ukončena odstoupením od smlouvy nebo výpovědí. Odstoupení i výpověď musí být písemné. Odstoupení od smlouvy i výpověď lze učinit také e-mailem.
  3. Smlouvu může kterákoliv ze stran vypovědět i bez udání důvodu. Výpovědní doba je v takovém případě čtrnáct (14) dní a počíná běžet následujícím dnem po doručení výpovědi.
  4. Každá ze smluvních stran dále může od smlouvy odstoupit, poruší-li druhá smluvní strana smlouvu podstatným způsobem, nebo přes písemné upozornění opakovaně méně závažným způsobem. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně.
  5. V průběhu výpovědní doby (v případě výpovědi smlouvy) nebo bezodkladně po skončení smlouvy (v případě odstoupení od smlouvy) se zprostředkovatel zavazuje odstranit inzerát z platformy Zendoro, dokončit probíhající jednání týkající se nemovitosti a informovat o ukončení inzerce nemovitosti všechny zájemce.
  6. Skončení smlouvy jakýmkoliv způsobem nemá vliv na povinnosti prodávajícího dle článku 5 těchto podmínek.
  7. V případě, že prodávající vypoví smlouvu z jiného důvodu než je porušení smlouvy zprostředkovatelem nebo bez udání důvodu a nedojde ke vzniku nároku zprostředkovatele na provizi, má zprostředkovatel nárok na náhradu nákladů vynaložených na přípravu inzerátu. Náklady zprostředkovatele na přípravu inzerátu jsou vždy předem uvedeny na Zendoro.
 8. Další služby zprostředkovatele
  1. Další služby zprostředkovatele související se zprostředkováním prodeje nemovitosti (zejména vyřízení bankovní záruky, zastupování při zápisu změny vlastnického práva k nemovitosti v katastru nemovitostí a další obdobné služby) se řídí individuální domluvou zprostředkovatele a prodávajícího. Není-li výslovně uvedeno jinak, jsou tyto služby zahrnuty v provizi zprostředkovatele.
  2. Související služby zajišťuje zprostředkovatel sám, nebo zprostředkuje kontakt prodávajícího a poskytovatele příslušné služby, kteří spolu následně mohou uzavřít smlouvu ohledně dané služby. Při zprostředkování kontaktu zprostředkovatel neodpovídá za jakost služeb poskytovaných jinými poskytovateli.
 9. Ochrana obchodního tajemství a obchodní politiky zprostředkovatele
  1. Při sjednávání smlouvy a jejím plnění mohou být prodávajícímu sděleny informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Prodávající se zavazuje tyto informace zejména:
   • uchovávat jako důvěrné;
   • neposkytnout je bez souhlasu zprostředkovatele jiné osobě;
   • nevyužít je k jinému účelu, než k plnění smlouvy;
   • nevyužít jakýmkoliv jiným poškozujícím způsobem.
  2. Dále se prodávající zavazuje, že nebude bez souhlasu zprostředkovatele dále využívat podklady vytvořené zprostředkovatelem pro účely plnění smlouvy, zejména pro vytvoření inzerátu.Při porušení tohoto zákazu je prodávající povinen uhradit zprostředkovateli veškeré náklady vynaložené na přípravu inzerátu.
 10. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
  1. Je-li prodávající spotřebitel, má právo obrátit se se sporem vzniklým ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, který se nepodaří vyřešit přímo se zprostředkovatelem, na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo lze uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy prodávající poprvé uplatnil právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu, u zprostředkovatele.
  2. Pro podání stížnosti týkající se služeb zprostředkovatele a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů lze rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí a je umístěná na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 11. Závěrečná ustanovení
  1. Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení nebo na telefonní hovory) hradí prodávající. Tyto náklady se neliší od běžné sazby.
  2. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou probíhá e-mailem, doporučenou poštou nebo osobním doručením. Kontaktní údaje zprostředkovatele jsou uvedeny na webových stránkách Zendoro a v záhlaví těchto podmínek. Kontaktní údaje prodávajícího jsou ty, které byly uvedeny při registraci, nebo byly zprostředkovateli sděleny později.
  3. Zprostředkovatel je držitelem živnostenského oprávnění pro realitní činnost, správu a údržbu nemovitostí. Činnost zprostředkovatele nepodléhá jinému povolení či schválení.
  4. Kontrolu činnosti zprostředkovatele ve smyslu dodržování právních předpisů na ochranu spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Česká obchodní inspekce provádí též kontrolu dodržování předpisů. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.
  5. Pokud vztah související s užitím platformy Zendoro nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
  6. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 23.1.2017.

Pomohla vám tato odpověď?

X

Zapomenuté heslo

Poslali jsme vám email s odkazem na nastavení nového hesla.

Bohužel, tento email jsme v naší databáze nenašli.

X

Přihlásit se

Nesprávné jméno nebo heslo!