X

Všeobecné obchodní podmínky pro zájemce

Tyto všeobecné obchodní podmínky zprostředkování se vztahují na registraci uživatelů a na uzavření smlouvy o zprostředkování a rezervační smlouvy prostřednictvím on-line platformy umístěné na webovém rozhraní www.zendoro.cz mezi naší společností Zendoro online, s.r.o.
se sídlem Makovského 1177/1, Řepy, 163 00 Praha 6
IČO: 05356440
Není plátcem DPH
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 262389
Adresa pro doručování: Zendoro online, s.r.o., Makovského 1177/1, Řepy, 163 00 Praha 6
Kontaktní e-mail: info@zendoro.cz
jako zprostředkovatelem a vámi jako prodávajícím

 1. Úvodní ustanovení
  1. V těchto obchodních podmínkách jsou použité níže definované pojmy:
   • inzerátem se rozumí prezentace nabídky nemovitosti prostřednictvím textu, fotografií nebo jiných způsobů zveřejněná prostřednictvím Zendoro;
   • nemovitostmi se rozumí pozemky, stavby, které tvoří součást pozemků, samostatné stavby, podzemní stavby se samostatným účelovým určením a byty, a dále též části výše uvedených nemovitostí nebo spoluvlastnické podíly na nich;
   • občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;
   • obchodní podmínky jsou tyto všeobecné obchodní podmínky zprostředkování. Všeobecné obchodní podmínky zprostředkování jsou nedílnou součástí smlouvy o zprostředkování, kterou prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku uzavírá zprostředkovatel s prodávajícím;
   • smlouvou o zprostředkování (nebo jen "smlouvou") se rozumí smlouva o zprostředkování nákupu nemovitosti, kterou prostřednictvím Zendoro uzavírá zprostředkovatel se zájemcem. Součástí smlouvy jsou i tyto obchodní podmínky, registrace a poptávky zájemce;
   • prodávajícím se rozumí osoba, která má zájem o využití platformy Zendoro za účelem prodeje nemovitosti jako vlastník nebo jako zástupce vlastníka;
   • rezervační smlouva je smlouva o rezervaci nemovitosti, kterou prostřednictvím Zendoro uzavírají zprostředkovatel, prodávající a zájemce. Součástí rezervační smlouvy jsou i tyto obchodní podmínky, závazná rezervace a její potvrzení ze strany prodávajícího;
   • službami se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí vytvoření webové prezentace nemovitosti, kterou má prodávající zájem prodat, uzavření rezervační smlouvy a dále zprostředkování uzavření zprostředkované smlouvy mezi prodávajícím a zájemcem;
   • smlouvou o zprostředkování (nebo jen „smlouvou“) se rozumí smlouva o zprostředkování prodeje nemovitosti, kterou prostřednictvím Zendoro uzavírá zprostředkovatel s prodávajícím. Součástí smlouvy jsou i tyto obchodní podmínky a objednávka zprostředkovatele;
   • vlastníkem se rozumí osoba, která je jako vlastník nemovitosti uvedena v katastru nemovitostí;
   • zákon o ochraně spotřebitele je zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů;
   • zájemcem se rozumí osoba, která má zájem koupit od prodávajícího nemovitost a za tímto účelem využívá platformu Zendoro;
   • Zendoro je online platforma dostupná na webových stránkách www.zendoro.cz, která slouží k inzerci a zprostředkování prodeje nemovitostí a případně dalších služeb v oblasti realit, kterou provozuje zprostředkovatel;
   • zprostředkovanou smlouvou se rozumí smlouva o převodu vlastnictví k nemovitosti, případně smlouva o smlouvě budoucí (má-li být uzavřena ještě před smlouvou o převodu vlastnictví), uzavřená mezi vlastníkem a zájemcem;
   • zprostředkovatelem se rozumí společnost Zendoro online, s.r.o.
  2. Tyto obchodní podmínky se vztahují na rezervaci nemovitostí a na rezervační smlouvy uzavřené prostřednictvím platformy Zendoro, a dále na poskytování dalších služeb zprostředkovatele (zejména zajištění servisu pro zájemce).
  3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek. Znění obchodních podmínek může zprostředkovatel měnit či doplňovat. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly a podmínkami a pokyny uvedenými na platformě Zendoro zejména při uzavírání smlouvy. V otázkách zde neupravených se vztahy smluvních stran řídí právními předpisy, zejména občanským zákoníkem a v případě spotřebitelů též zákonem o ochraně spotřebitele.
  4. Služby platformy Zendoro nejsou určeny pro realitní kanceláře, realitní makléře a další osoby, které podnikají v oblasti realit. Pokud zprostředkovatel zjistí, že zájemce je takovou osobou, je oprávněn na to upozornit prodávajícího. Zprostředkovatel je v takovém případě dále oprávněn zablokovat účet zájemce.
  5. Na využívání platformy Zendoro se dále vztahují Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky užití.
 2. Smlouva o zprostředkování a povinnosti smluvních stran
  1. Pro uzavření smlouvy prostřednictvím Zendoro je nutné, aby zájemce kontaktoval zprostředkovatele prostřednictvím kontaktního webového formuláře u vybrané nemovitosti („Sjednat Prohlídku“). Ve webovém formuláři je nutné vyplnit všechny požadované údaje, zejména identifikační údaje zájemce o nemovitost (Jméno, Příjmení, Telefon, Email). Jiné způsoby uzavření smlouvy (zejména telefonicky, e-mailem či osobně) jsou možné po dohodě zájemce a zprostředkovatele.
  2. Po odeslání formuláře přijde prodávajícímu na zadané telefonní číslo verifikační SMS. Vyplněním kódu z verifikační SMS je podána závazná objednávka služeb zprostředkovatele, která je zároveň i závazným uzavřením smlouvy o zprostředkování ve smyslu § 1731 občanského zákoníku.
  3. Odesláním závazné objednávky služeb dochází k registraci prodávajícího na Zendoro; ochrana osobních údajů získaných v rámci registrace se řídí Zásadami ochrany osobních údajů.
  4. Veškeré výše uvedené informace se zájemce zavazuje poskytnout pravdivě, srozumitelně a úplně.
  5. Provize zprostředkovatele.Zprostředkovateli za jeho činnost dle smlouvy náleží provize. Nárok na provizi vzniká okamžikem uzavření zprostředkované smlouvy mezi prodávajícím a zájemcem. Výše provize je uvedena vždy na platformě Zendoro. Není-li výslovně uvedeno jinak, je provize stanovena procentuálně, jako 1.8% z ceny nemovitosti uvedené na webových stránkách zendoro.cz nebo z ceny, kterou zájemce nabídne prodávajícímu dle bodu 4.1. těchto obchodních podmínek, minimálně však 65 000 Kč a maximálně 90 000 Kč. Záloha na provizi se hradí formou rezervačního poplatku při závazné rezervaci nemovitosti. Rezervační poplatek je určen pevně, částkou o velikosti 100 000 Kč. V případě uzavření zprostředkované smlouvy se rozdíl rezervačního poplatku a provize započítává na kupní cenu nemovitosti. Částka kupní ceny, na jejíž vyplacení má prodávající nárok, se tedy sníží o tento rozdíl, rezervačního poplatku a zálohy na provizi, hrazeného zájemcem zprostředkovateli.
 3. Inzeráty a poptávky zájemce
  1. Na platformě Zendoro jsou zveřejňovány inzeráty na prodej nemovitostí spolu s uvedením základního popisu nemovitosti. Inzeráty si mohou prohlížet i neregistrovaní uživatelé platformy Zendoro.
  2. Reagovat na inzerát je možné jen prostřednictvím platformy Zendoro. Jiné způsoby, zejména kontaktování zprostředkovatele telefonicky nebo e-mailem, nepovedou k závazné rezervaci. Pro reagování na inzerát musí být uživatel zaregistrovaný. Pro registraci je nutné vyplnit všechny požadované informace v registračním formuláři. Po odeslání formuláře přijde zájemci na zadané telefonní číslo verifikační SMS. Vyplněním kódu z verifikační SMS je registrace dokončena. Ochrana osobních údajů získaných v rámci registrace se řídí Zásadami ochrany osobních údajů.
  3. Po registraci je možné prostřednictvím Zendoro odpovědět na inzerát, dohodnout se s prodávajícím na prohlídce nemovitosti a zaslat cenovou nabídku na nemovitost, případně se dohodnout na jiných náležitostech kterou by mezi sebou prodávající a zájemce případně uzavřeli.
  4. Zájemce bere na vědomí, že zprostředkovatel je oprávněn ověřit ve veřejně dostupných zdrojích informace o zájemci, zejména o jeho solventnosti a o skutečnosti, zda je zájemce realitním makléřem. Výsledky prověření je zprostředkovatel oprávněn sdělit prodávajícímu.
 4. Rezervace nemovitosti
  1. Po uskutečnění prohlídky má zájemce možnost učinit prodávajícímu cenovou nabídku na nemovitost. Před podáním cenové nabídky je zájemce povinen ověřit svou totožnost některým ze způsobů, které Zendoro umožňuje, a autorizovat podání cenové nabídky prostřednictvím SMS kódu.
  2. Pokud prodávající cenovou nabídku zájemce přijme, bude nemovitost pro zájemce závazně rezervována. O této skutečnosti bude zájemce informován prostřednictvím SMS, a dále mu budou sděleny pokyny k úhradě rezervačního poplatku.
  3. Rezervační poplatek.Výše rezervačního poplatku je uvedena na platformě Zendoro.stanovena na 100 000 Kč. Pokyny k úhradě budou zájemci sděleny po přijetí rezervace prodávajícím. V případě uzavření zprostředkované smlouvy se rozdíl mezi rezervačním poplatkem a provizí zprostředkovatele, dle bodu 2.5., započítá na kupní cenu. Část rezervačního poplatku slouží jako záloha na provizi za zprostředkování zprostředkovateli, tak jak je uvedena v bodě 2.5..
  4. Úhradou rezervačního poplatku se rezervace stává závaznou.Po dobu platnosti rezervace budou vlastník nemovitosti a zájemce jednat o uzavření zprostředkované smlouvy. Po dobu platnosti rezervace má zájemce rovněž možnost objednat si prostřednictvím Zendoro technickou inspekci nemovitosti nebo využít hypoteční poradenství zajišťované partnerem zprostředkovatele. Tyto služby podléhají zpoplatnění dle ceníku zveřejněného na platformě Zendoro.
  5. V případě, že zájemce neuzavře zprostředkovanou smlouvu, aniž by k tomu měl závažný důvod, je zájemce povinen uhradit zprostředkovateli na výzvu zprostředkovatele smluvní pokutu ve výši rezervačního poplatku. Na úhradu smluvní pokuty je zprostředkovatel oprávněn použít zaplacený rezervační poplatek.
  6. Za závažné důvody pro neuzavření zprostředkované smlouvy se považují zejména závažné skutečnosti týkající se nemovitosti (zejména její technický stav), které zájemce nemohl zjistit při prohlídce nemovitosti, a u kterých nelze očekávat, že by zájemce rezervaci učinil, kdyby o nich věděl.
  7. V případě, že nedojde k uzavření zprostředkované smlouvy ze závažného důvodu na straně zájemce, nebo z důvodů na straně vlastníka nemovitosti, bude zájemci rezervační poplatek vrácen do 15 dnů od skončení doby platnosti rezervace, a to na účet, ze kterého zájemce rezervační poplatek uhradil, případně na účet, který pro tento účely zájemce zprostředkovateli sdělí.
  8. Pokud nedojde k uzavření zprostředkované smlouvy proto, že se zájemci přes veškerou vyvinutou snahu nepodaří uzavřít dohodu o financování ze strany banky (v případě, že zájemce jako způsob úhrady kupní ceny uvedl financování prostřednictvím hypotéky), bude zájemci vrácena polovina rezervačního poplatku (podmínky pro vrácení části rezervačního poplatku jsou stejné jako dle čl. 4.7 výše). Zbylá část rezervačního poplatku bude použita na úhradu nákladů zprostředkovatele a na výplatu kompenzace pro prodávajícího.
 5. Další povinnosti zájemce
  1. Zájemce se zavazuje, že při uzavírání dohody o rezervaci, zprostředkované smlouvy nebo jakékoliv jiné smlouvy týkající se nemovitosti s prodávajícím, kterého kontaktoval prostřednictvím Zendoro, bude postupovat výlučně dle podmínek Zendoro.Při porušení této povinnosti se zájemce zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši odpovídající rezervačnímu poplatku.
  2. Pokud byl zájemce prodávajícím požádán, aby k uzavření zprostředkované či jiné smlouvy došlo mimo Zendoro, je zájemce povinen to bezodkladně oznámit zprostředkovateli.
 6. Odpovědnost zprostředkovatele
  1. Zprostředkovatel odpovídá výhradně za svou činnost související s inzercí nemovitosti, s provozováním platformy Zendoro a s dalšími činnostmi, k nimž se zprostředkovatel zavázal.
  2. Zprostředkovatel není smluvní stranou zprostředkované smlouvy a neodpovídá ani neručí za jakékoliv právní vztahy vzniklé mezi prodávajícím a zájemcem, zejména za splnění zprostředkované smlouvy.
 7. Další služby zprostředkovatele
  1. Další služby zprostředkovatele spočívající zejména v nabídce zajištění souvisejících služeb pro zájemce, zejména technická inspekce nemovitostí, finanční poradenství a další obdobné služby. Tyto služby zajišťuje zprostředkovatel sám, nebo zprostředkuje kontakt zájemce a poskytovatele příslušné služby, kteří spolu následně mohou uzavřít smlouvu ohledně dané služby.Při zprostředkování kontaktu zprostředkovatel není smluvní stranou smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a zájemcem a neodpovídá za jakost služeb poskytovaných jinými poskytovateli.
  2. Uzavření smlouvy na další služby poskytované přímo zprostředkovatelem se řídí individuální domluvou zprostředkovatele a zájemce, a dále platným ceníkem zprostředkovatele.
 8. Ochrana obchodního tajemství a obchodní politiky zprostředkovatele
  1. Při sjednávání smlouvy a jejím plnění mohou být zájemci sděleny informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Zájemce se zavazuje tyto informace zejména:
   • uchovávat jako důvěrné;
   • neposkytnout je bez souhlasu zprostředkovatele jiné osobě;
   • nevyužít je k jinému účelu, než k plnění smlouvy;
   • nevyužít jakýmkoliv jiným poškozujícím způsobem.
 9. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
  1. Je-li zájemce spotřebitel, má právo obrátit se se sporem vzniklým ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, který se nepodaří vyřešit přímo se zprostředkovatelem, na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo lze uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy zájemce poprvé uplatnil právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu, u zprostředkovatele.
  2. Pro podání stížnosti týkající se služeb zprostředkovatele a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů lze rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí a je umístěná na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 10. Závěrečná ustanovení
  1. Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku (zejména síť internet). Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku (především náklady na internetové připojení nebo na telefonní hovory) hradí zájemce. Tyto náklady se neliší od běžné sazby.
  2. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou probíhá e-mailem, doporučenou poštou nebo osobním doručením. Kontaktní údaje zprostředkovatele jsou uvedeny na webových stránkách Zendoro a v záhlaví těchto podmínek. Kontaktní údaje zájemce jsou ty, které byly uvedeny při registraci, nebo byly zprostředkovateli sděleny později.
  3. Zprostředkovatel je držitelem živnostenského oprávnění pro realitní činnost, správu a údržbu nemovitostí. Činnost zprostředkovatele nepodléhá jinému povolení či schválení.
  4. Kontrolu činnosti zprostředkovatele ve smyslu dodržování právních předpisů na ochranu spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Česká obchodní inspekce provádí též kontrolu dodržování předpisů. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.
  5. Pokud vztah související s užitím platformy Zendoro nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
  6. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 25.1.2017.

Pomohla vám tato odpověď?

X

Zapomenuté heslo

Poslali jsme vám email s odkazem na nastavení nového hesla.

Bohužel, tento email jsme v naší databáze nenašli.

X

Přihlásit se

Nesprávné jméno nebo heslo!