X

Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky užití

Tyto Zásady ochrany osobních údajů a Podmínky užití společnosti Zendoro online, s.r.o., IČO: 05356440, se sídlem Makovského 1177/1, Řepy, 163 00 Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 262389 (dále jen „my“ nebo „Provozovatel“) upravují ochranu osobních údajů v souvislosti s registrací na online platformě Zendoro umístěné na www.zendoro.cz (dále jen „Zendoro“ „web“) provozované Provozovatelem, a dále pro užívání tohoto portálu.

Kontaktní údaje provozovatele:

Adresa: Zendoro online, s.r.o., Makovského 1177/1, Řepy, 163 00 Praha 6
E-mail: info@zendoro.cz

Vezměte na vědomí, že bez ohledu na to, zda se na platformě Zendoro registrujete, využíváte ji jako prodávající nebo jako zájemce o nemovitost nebo ji pouze navštěvujete, je nutné se řídit dále uvedenými pravidly, která vymezují a upřesňují podmínky registrace a užívání funkčních součástí webového rozhraní.

Při užívání služeb naší společnosti dále dochází ke shromažďování a zpracování osobních údajů, které se řídí níže uvedenými pravidly.

 1. Ochrana osobních údajů
  1. Při registraci na Zendoro a dále při uzavírání smluv prostřednictvím Zendoro nám poskytujete některé vaše osobní údaje. Dále při užívání platformy Zendoro dochází k získávání, uchovávání a zpracovávání dalších údajů, k nimž máme přístup. Zadáním osobních údajů a užíváním platformy Zendoro souhlasíte se zpracováváním a shromažďováním svých osobních údajů v dále uvedeném rozsahu a k dále uvedeným účelům, a to až do doby vyjádření nesouhlasu s takovým zpracováním.
  2. Osobní údaje jsou ty údaje, které nám dobrovolně poskytujete v rámci vyplnění registrace a uzavírání smluv. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní osobu. Osobními údaji jsou zejména, avšak nikoliv výlučně, jméno a příjmení, datum narození, e-mailová adresa a adresa bydliště či telefonní číslo.
  3. Další údaje, které získáváme automaticky v souvislosti s využíváním platformy Zendoro, jsou IP adresa, typ prohlížeče, zařízení a operačního systému, doba a počet přístupů na web, informace získané pomocí souborů cookie a další obdobné informace. Upozorňujeme, že tyto další údaje můžeme získávat i od neregistrovaných uživatelů.
  4. Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“), ve znění pozdějších předpisů. Naše společnost je správcem osobních údajů ve smyslu ZOOÚ a je vedena v registru u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem XXX.
  5. Prostřednictvím osobních a dalších údajů vám především umožňujeme využívání našich služeb, zejména vkládání a poptávání nemovitostí a uzavírání souvisejících smluv. Údaje dále využíváme pro komunikaci ohledně našich služeb a pro uživatelskou podporu. Údaje mohou být použity pro zlepšování našich služeb, a to včetně využívání analýzy chování návštěvníků platformy Zendoro.
  6. Údaje mohou být využity k obchodním a marketingovým účelům, tj. k vedení databáze zákazníků a k nabízení zboží a služeb, a to po dobu neurčitou. Při registraci na Zendoro lze udělit souhlas se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu můžete kdykoliv odvolat formou e-mailu na naši kontaktní e-mailovou adresu. Osobní údaje mohou být dále využity pro účely referencí na naše služby.
  7. Zpracováním vašich osobních a dalších údajů můžeme pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití.
  8. Vaše osobní údaje nepředáváme žádné další osobě. Výjimku představují osoby podílející se na poskytování našich služeb a dále osoby, s nimiž má být prostřednictvím Zendoro uzavřena smlouva. Takovým osobám jsou vaše osobní údaje předávány pouze v nezbytně nutném rozsahu.
  9. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na informace o jejich zpracování (informace o účelu zpracování, informace o zdrojích těchto údajů a informace o příjemci). Tyto informace vám budou bez zbytečného odkladu poskytnuty na požádání. Dále máte právo na opravu osobních údajů a další zákonná práva k těmto údajům. Na základě vaší písemné žádosti odstraníme vaše osobní údaje z databáze. Za poskytnutí informací o zpracování osobních údajů můžeme požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
  10. Pokud se domníváte, že my nebo zpracovatel osobních údajů provádíme zpracování vašich osobních údajů, které je v rozporu se zákonem, můžete:
   • požádat nás nebo zpracovatele o vysvětlení;
   • požádat, abychom my nebo zpracovatel odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
  11. Při ochraně vašich osobních údajů vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
  12. My i případní zpracovatelé osobních údajů máme sídlo v České republice. Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz).
 2. Služby společnosti Google a soubory cookies
  1. Zendoro pro svou činnost využívá takzvané „cookies“. Webové rozhraní dále používá službu Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google, Inc. (dále jen „Google“). K využívání cookies dochází i v rámci využívání těchto služeb.
  2. Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují analýzu způsobu užívání webového rozhraní.
  3. Zaškrtnutím souhlasu na webu udělujete svůj souhlas s využíváním souborů cookies, a také se zpracováváním údajů o vás společností Google a naší společností, a to způsobem a k účelům podrobněji popsaným na webu.
  4. Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči. Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.
  5. Pokud vás zajímá, jak Google využívá data, které od nás získává, dozvíte se tyto informace kliknutím na následující odkaz: Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů.
 3. Ochrana autorských práv Provozovatele
  1. Veškerá práva k platformě Zendoro (včetně jména, kódů, ochranné známky, software, videí, obrázků, grafiky, zvuků apod.) a k jejím jednotlivým částem jsou naším výhradním majetkem. Nejste oprávněni udělovat licence, sublicence, kopírovat, upravovat nebo vytvářet ze Zendoro odvozená díla.
  2. Obsah webového rozhraní, obsah platformy Zendoro a webový obsah, který se Zendoro souvisí a všechny na nich a v souvisejících tištěných médiích publikované materiály (propagační letáky, inzerce, texty, fotografie, obrázky, loga a další), včetně programového vybavení webu a těchto Zásad ochrany osobních údajů a Podmínek užití, je chráněn autorským právem naší společnosti a může být chráněn dalšími právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez našeho předchozího písemného souhlasu. Zejména je zakázáno úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat obrázky, fotografie a texty umístěné na webovém rozhraní.
  3. Při nerespektování tohoto článku 3 budeme postupovat zejména v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
  4. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.
 4. Informace o právech duševního vlastnictví
  1. Obsah zveřejněný na webu může být chráněn autorskými a dalšími právy třetích osob. Pokud se domníváte, že jakákoliv část zveřejněného obsahu porušuje vaše autorská nebo jiná práva, neprodleně kontaktujte naši společnost.
 5. Ostatní vztahy související s využíváním webového rozhraní
  1. Upozorňujeme na to, že kliknutím na některé odkazy na webu může dojít k opuštění webu a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.
  2. Naše společnost nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do platformy Zendoro nebo v důsledku jejího užití v rozporu s jejím určením. Při využívání webu a platformy Zendoro nesmíte používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jejich provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, a dále nesmíte vykonávat žádnou činnost, která by mohla vám nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící platformu Zendoro a užívat platformu nebo její části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jejím určením či účelem.
  3. Naše společnost nemůže zaručit nepřerušený přístup na web, ani nezávadnost a bezpečnost webu. Naše společnost neodpovídá za škodu způsobenou při realizaci přístupu a užívání web, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na webu a škody způsobené přerušením provozu, poruchou webu, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku nebo neoprávněného přístupu k přenosům a datům.
  4. Pokud se při užívání platformy Zendoro dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup k platformě Zendoro, a to bez jakékoli náhrady.

Tyto podmínky užití jsou platné a účinné od 28. 9. 2016

Pomohla vám tato odpověď?

X

Zapomenuté heslo

Poslali jsme vám email s odkazem na nastavení nového hesla.

Bohužel, tento email jsme v naší databáze nenašli.

X

Přihlásit se

Nesprávné jméno nebo heslo!